ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
Last update: 2 days ago

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ […]

ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಮ್ಮಿತ್ತ ಪರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ KSRP ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಇಲಾಖೆಯು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ …

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಫೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಕತ೯ವ್ಯ ನಿವ೯ಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ […]
Health
Last update: 2 days ago


About Daily Express

November 30, 2017
Daily Editor in Chief

About Daily Express

Read more...

Devotional
Film
Last update: 3 days ago

Sports
Last update: 3 days ago